Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Usługi "Newsletter"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.), ul. Parysa 73, 20-712 Lublin, KRS 1009659, NIP 7123290950, REGON 360032998, adres poczty elektronicznej: minti@mintishop.pl, nieodpłatnej usługi "Newsletter" drogą elektroniczną.
 2. „Newsletter” - jest to elektroniczna usługa świadczona przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, pielęgnacji, suplementacji i promocjach MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.), w szczególności w ramach sklepu internetowego mintishop.pl, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 4. Z usługi „Newsletter” może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Użytkownik”).
 5. Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 6. Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: https://mintishop.pl/
 7. W celu dokonania rejestracji należy:
  1. wypełnić prawidłowo formularz: w pole o nazwie „E-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
  2. wypełnić prawidłowo formularz: w pole o nazwie „Imię” należy wprowadzić imię osoby zapisującej się na usługę „Newsletter”;
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji usługi „Newsletter”;
  4. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną od MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.);
  5. kliknąć na przycisk „Zapisuję się”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca przycisk do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi „Newsletter”;
  6. kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail przycisk do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania adresu e-mail do listy usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.
 8. Usługa „Newsletter” jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia usługi przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.).
 9. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane jest poprzez kliknięcie w przycisk aktywacyjny wysłany przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) na adres e-mail podany w formularzu (moment rozpoczęcia świadczenia usługi „Newsletter”).
 10. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować klikając na link "Zrezygnuj z subskrypcji" znajdujący się w stopce każdej z przesłanych wiadomości elektronicznych w ramach usługi „Newsletter”, bądź wysyłając na adres mailowy: minti@mintishop.pl żądanie usunięcia z listy usługi „Newsletter”.
 1. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter”.
 2. Usunięcie adresu mailowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 3. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem usługi „Newsletter” jest MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.), ul. Parysa 73, 20-712 Lublin, KRS 1009659, NIP 7123290950, REGON 360032998, adres poczty elektronicznej: minti@mintishop.pl, będący jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego https://mintishop.pl/ i usługi „Newsletter”. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione kontrolerom.
 6. Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.
 7. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
  8. Aby skorzystać z powyższych praw Użytkownik powinien się skontaktować z Administratorem - dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres ważności udzielonej przez Użytkownika zgody.
 1. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na adres mailowy Administratora oraz poprzez wypisanie się z usługi „Newsletter”.
 2. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: minti@mintishop.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem oraz podać możliwie imię, nazwisko oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej nowej treści Regulaminu, z zachowaniem dostępu do wersji poprzedniej.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym jako początkowa data jego obowiązywania. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on o rezygnacji z usługi „Newsletter” w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 6. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe. Elementy graficzne i treści usługi „Newsletter” stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.), lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie bez uprzedniej zgody MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.).
 7. MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) może w każdym czasie wypowiedzieć umowę w ramach świadczenia usługi „Newsletter” za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.), wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 8. MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) swoje oświadczenie w zakresie określonym w punkcie 26 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji do usługi „Newsletter”.
 9. MINTI sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dawniej: Minti Shop Magdalena Bożek-Stasiak, Marcin Bożek s.c.) może wypowiedzieć umowę w ramach świadczenia usługi „Newsletter” za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić dalszego prawa do korzystania z usługi „Newsletter”, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości treści z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez korzystającego z usługi „Newsletter” niniejszego Regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://mintishop.pl/Regulamin-Uslugi-Newsletter-cterms-pol-192.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
pixel