Darmowa dostawa od 159,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Bon Upominkowy Minti Shop

Wydawcą Bonu Upominkowego jest Minti Shop s.c. Parysa 73, 20-712 Lublin​.

Bon upominkowy Minti Shop to elektroniczny lub materialny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.mintishop.pl poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Minti Shop. Bon upominkowy może mieć wartość 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł, 500zł. 

Nabywca​ to osoba, która nabywa od Wydawcy Bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Bon upominkowy może zostać zakupiony tylko w sklepie internetowym www.mintishop.pl.

Użytkownik to każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego.

Regulamin to niniejszy regulamin Bonu Upominkowego Minti Shop.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Bonu Upominkowego Minti Shop.
  2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Bonu Upominkowego Minti Shop oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym Minti Shop na stronie www.mintishop.pl. Przekazanie Nabywcy Bonu Upominkowego Minti Shop może być dokonane poprzez doręczenie Bonu Upominkowego Minti Shop (materialnego) przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabycie Bonu Upominkowego może być dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Minti Shop.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Upominkowego Minti Shop, określonej przy zakupie.
  4. Realizacja Bonu Upominkowego Minti Shop polega na nabywaniu za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Minti Shop, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Bonem Upominkowym Minti Shop nie można płacić za inny Bon Upominkowy. 
  6. Bon Upominkowy Minti Shop może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym www.mintishop.pl.
  7. Bon Upominkowy Minti Shop nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1.
  8. Realizacja Bonu Upominkowego Minti Shop będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Upominkowego Minti Shop w sposób nieuprawniony.
  9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe Minti Shop, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
  10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy​z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Upominkowego Minti Shop.
  11. Bon Upominkowy Minti Shop jest ważny i aktywny przez okres 1 roku od momentu aktywacji w sklepie internetowym Minti Shop. 
  12. Aktywacja Bonu Upominkowego następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.mintishop.pl, pod warunkiem dokonania stosownej płatności.
  13. W ofercie dostępne są Bony Upominkowe Minti Shop o wartościach zgodnych z regulaminem Wydawcy, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Bonu Upominkowego Minti Shop oraz w następujących formach:
   1. Bon Upominkowy w formie materialnej - wysyłany do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę pocztową po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.
   2. Bon Upominkowy w formie elektronicznej – wysyłany do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.
  14. Bon Upominkowy Minti Shop stanowi środek płatniczy na okaziciela. Posiadacz​Bonu Upominkowego Minti Shop jest wyłącznie odpowiedzialny za jego poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Bon Upominkowy Minti Shop nieaktywny lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważny.
  15. Zakup Bonu Upominkowego Minti Shop nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.
 1. Zasady korzystania z Bonu Upominkowego Minti Shop
  1. Bon Upominkowy Mini Shop może być realizowany w sklepie internetowym www.mintishop.pl wyłącznie po jego opłaceniu i aktywacji.
  2. W celu realizacji Bonu Upominkowego w sklepie internetowym www.mintishop.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach Bonu Upominkowego Minti Shop.
  3. Przy zakupach powyżej wartości zakupionego Bonu Upominkowego Minti Shop przez Nabywcę, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę na stronie www.mintishop.pl.
  4. Jakakolwiek pozostająca kwota na Bonie Upominkowym nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
  5. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Bonem Upominkowym Minti Shop  jednorazowo, bez możliwości doładowania bądź ponownego aktywowania kodu.
  6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego Minti Shop w następujących przypadkach:
   1. Upływu terminu ważności Bonu Upominkowego Minti Shop (1 rok po atywacji).
   2. Brak środków na Bonie Upominkowym Minti Shop.
   3. Brak technicznej możliwości realizacji Bonu Upominkowego Minti Shop (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Bonu Upominkowego Minti Shop w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Bonie Upominkowym Minti Shop, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
  7. Bez względu na wartość nominalną Bonu Upominkowego Minti Shop, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednego Bonu Upominkowego Minti Shop.
 1. Rozliczenia i reklamacje Bonu Upominkowego Minti Shop
  1. Nabywca w chwili wydania Bonu Upominkowego Minti Shop otrzymuje od Wydawcy:
   1. Potwierdzenie nabycia Bonu Upominkowego (Potwierdzenie Sprzedaży) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.
   2. Informację e-mailową o dokonanym zakupie Bonu Upominkowego Minti Shop potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Bonu Upominkowego Minti Shop. 
  2. Nabywca ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Bonu Upominkowego Minti Shop. Sprawdzenie wartości może być dokonane pod numerem infolinii Wydawcy +48 519320290 (opłata według stawki operatora) lub drogą e-mailową pod adresem mintishop@mintishop.pl.
  3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Bonu Upominkowego Minti Shop będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy mintishop@mintishop.pl.
 1. Zwrot Karty Upominkowej i Towarów, za które zapłacono Bonem Upominkowym Mini Shop
  1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Bonu Upominkowego Minti Shop w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Bon Upominkowy Minti Shop nie został użyty, a środki na Bonie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Bonu Upominkowego Minti Shop w żadnej innej formie nie przysługuje.
  2. W przypadku zwrotu Bonu Upominkowego Minti Shop, który został wydany: 
   1. w formie materialnej – zwrot następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dostępnym na stronie Wydawcy, na adres: 
    MINTI SHOP S.C.
    ul. Wojciechowska 27
    20-704 Lublin (POLSKA)
   2. w formie elektronicznej – następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy mintishop@mintishop.pl. Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Nabywcy, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy. 
  3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.mintishop.pl​przy użyciu Bonu Upominkowego Minti Shop Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Bonu Upominkowego. Może on również dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po opłaceniu różnicy. 
 1. Postanowienia końcowe
  1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Bonu Upominkowego Minti Shop oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1. Wydanie Bonu Upominkowego Minti Shop nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego​.
  3. Bon Upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest​elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon Upominkowy Minti Shop jest elektroniczną formą bonu towarowego.
  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały​zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 
  5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.mintishop.pl/bonupominkowy.
  6. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
  7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.mintishop.pl.

Data aktualizacji: 10 VII 2018 r.

Kod BeautyVISION2024 jest aktywny
pixel