Regulamin rozpowszechniania zdjęć lub postów

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady dotyczące rozpowszechniania zdjęć lub postów udostępnionych przez osoby fizyczne na rzecz Minti Shop S.C. celem ich wykorzystania na stronach internetowych należących do Minti Shop S.C. oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram prowadzonych przez Minti Shop S.C. (dalej Regulamin). Regulacje dotyczą w szczególności udzielenia i trwania licencji, korzystania z wizerunku i ochrony danych osobowych.
  2. Licencjobiorcą jest Minti Shop S.C. z siedzibą w Lublinie 20-712 ul. Parysa 73, NIP 7123290950, REGON 360032908, zwaną dalej Licencjobiorca lub Minti Shop S.C..
  3. Licencjodawcą jest osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
   1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. udostępniła zdjęcie lub post za pośrednictwem serwisów Instagram, Facebook za pomocą co najmniej jednego z wyrażeń określonych hasztagiem Minti, Minti Shop, blendit, mbrush.
   3. którą Minti Shop S.C.  zapytało o możliwość umieszczenia na jego stronach internetowych, a także portalach społecznościowych zdjęcia lub posta, o którym mowa w pkt 2 i uzyskało jej pozytywną odpowiedź
   4. akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  4. Hasztag Minti Shop oznacza dowolnie określony hasztag przez Minti Shop S.C.
  5. Oznaczenie zdjęcia lub posta za pośrednictwem serwisów Instagram, Facebook lub strony internetowej za pomocą co najmniej jednego z wyrażeń hasztagów Minti Shop stanowi propozycję udzielenia Minti Shop S.C. licencji w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a nie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Akceptacja regulaminu
  1. Osoba, która chce udzielić licencji przesyła wiadomość o treści #myminti w odpowiedzi na wiadomość Minti Shop S.C. wysłaną za pośrednictwem konta Minti Shop w serwisie dostępnym pod adresem https://www.facebook.com (dalej Facebook) lub za pośrednictwem konta https://www.instagram.com (dalej Instagram).
  2. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Licencjodawca wyraża zgodę na jego warunki, a w szczególności udziela Minti Shop S.C. licencji na korzystanie ze zdjęcia lub posta oraz udziela prawa do wykorzystania jego wizerunku zgodnie z § 3 i § 4.
 1. Warunki licencji
  1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do zgodnego z prawem rozporządzania zdjęcie lub postem, w tym do udzielenia przedmiotowej licencji na poniższych warunkach.
  2. Przysługujące Licencjodawcy prawa autorskie do zdjęcia lub posta w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności nie zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), a także nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.
 2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie ze zdjęcia lub posta, także jego opublikowania w celach marketingowych lub promocyjno-reklamowych na stronach internetowych należących do Minti Shop S.C., w ramach serwisów społecznościowych (np.: Facebook, Instagram). W szczególności Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania ze zdjęcia lub posta dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie lub post w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia lub posta w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia lub posta w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. wykorzystywanie zdjęcia lub posta do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Minti Shop S.C.  i jego produktów bez ograniczenia, w tym direct mailingu, Internecie (w tym na stronach internetowych należących do Minti Shop S.C., w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram);
  5. wprowadzanie zdjęcia lub posta w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci, bez ograniczenia; wprowadzanie zdjęcia lub posta w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
  6. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tworzenia z wykorzystaniem zdjęcia lub posta i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu zdjęć lub postów różnych autorów oraz rozpowszechnianie zdjęcia lub posta na dowolnym nośniku.
 1. Licencjodawca zezwala Minti Shop S.C. i podmiotom upoważnionym do tego przez Minti Shop S.C.:
  1. na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie zdjęcia lub posta. Licencjodawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian zdjęcia lub posta prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania ze zdjęcia lub posta w ramach wskazanych pól eksploatacji,
  2. na wykonywanie przez Minti Shop S.C.  i podmioty upoważnione do tego przez Minti Shop S.C. praw zależnych, w tym rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych i zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania licencji, nawet jeśli w tym okresie nie dojdzie do rozpowszechnienia takiego utworu zależnego.
 2. W czasie trwania licencji, Minti Shop S.C. wykonując obowiązek oznaczenia autorstwa wynikający z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oznacza zdjęcie lub post poprzez wskazanie nazwy użytkownika Licencjodawcy użytej podczas udzielenia licencji do danego zdjęcia lub posta za pośrednictwem:
  1. Facebook – w przypadku zdjęcia lub posta, co do którego licencja została udzielona za pośrednictwem portalu Facebook; lub
  2. Instagram - w przypadku zdjęcia lub posta, co do którego licencja została udzielona za pośrednictwem portalu Instagram.
 3. Przez okres trwania licencji, Licencjodawca zobowiązuje się wobec Minti Shop S.C. do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem zdjęcia lub posta.
 4. Minti Shop S.C. nie jest zobowiązane do publikowania zdjęcia lub posta, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Minti Shop S.C. nie będzie publikowało w szczególności zdjęcia lub posta, co do którego wystąpią podejrzenia, że może być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności może naruszać dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 5. Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres obowiązywania licencji, nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
 6. Licencjodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem licencji lub korzystaniem ze zdjęcia lub posta praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do zdjęcia lub posta lub prawa do wizerunku osób trzecich. Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić Minti Shop S.C. od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Minti Shop S.C..
 7. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia licencji na trzydzieści dni naprzód.
 8. Wypowiedzenie licencji przez Licencjodawcę może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na maila pr@mintishop.pl. W treści wiadomości Licencjodawca wskazuje zdjęcie lub post, w stosunku do którego chce wypowiedzieć licencję. W przypadku nie wskazania w treści wiadomości zdjęcia lub posta, przyjmuje się, że wypowiedzenie następuje w stosunku do wszystkich zdjęć lub postów, co do których Licencjodawca udzielił licencji.
 9. Wypowiedzenie licencji przez Licencjodawcę jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie z jego wizerunku lub wizerunku osób trzecich, w stosunku do których był upoważniony do wyrażenia zgody, co do udostępnionego zdjęcia lub posta. Dla uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie licencji nie dotyczy wykorzystywania zdjęcia lub posta w okresie obowiązywania licencji (nie działa wstecz).
 10. Minti Shop S.C.  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  2. zmianę sposobu wykonywania licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi, c) zaprzestanie wykorzystywania zdjęcia lub posta przez Licencjobiorcę.
 11. Wypowiedzenie licencji przez Licencjobiorcę może nastąpić w szczególności poprzez:
  1. usunięcie zdjęcia lub posta, którego dotyczy licencja ze wszelkich nośników elektronicznych należących do Licencjobiorcy; lub
  2. w przypadku gdy Licencjodawca wskazał Licencjobiorcy adres poczty elektronicznej lub gdy Licencja została zawarta za pośrednictwem portali Instagram lub Facebook, poprzez odpowiednio:
   • wysłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości informującej o wypowiedzeniu Licencji,
   • wysłanie do Licencjodawcy wiadomości prywatnej za pośrednictwem konta @mintishop na portalu Instagram lub w przypadku portalu Facebook za pośrednictwem konta Minti Shop informującej o wypowiedzeniu Licencji.
 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Licencjodawcy jest Minti Shop S.C. z siedzibą przy ul. Parysa 73, 20-712 Lublin, wpłaconym, NIP 7123290950, z którym można skontaktować się pod adresem pr@mintishop.pl
  2. Dane osobowe w szczególności wizerunek będą przetwarzane w celu:
   1. budowania pozytywnego wizerunku marki Minti Shop S.C.,
   2. zawarcia umowy na korzystanie ze zdjęcia lub postu i jej wykonywania,
   3. rozpowszechniania zdjęcia lub postu,
   4. przedstawiania wizerunku Licencjodawcy oraz wizerunku osób trzecich w stosunku do których jest upoważniony do wyrażenia zgody na jego wykorzystanie,
   5. prowadzenia przez Minti Shop S.C. kontaktu z Licencjodawcą
   6. umożliwienia Licencjodawcy wypowiedzenia Licencji,
   7. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stron i osób trzecich.
  3. Przekazanie danych osobowych przez Licencjodawcę jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia licencji na rzecz Minti Shop S.C.. Licencjodawca, którego dane osobowe przetwarzane są w związku z udzieleniem licencji, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności.
 1. Postanowiena końcowe
  1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://bit.ly/38haOBX
  2. Minti Shop S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:
   1. zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmianę sposobu wykonywania licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi.
  3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Minti Shop S.C. udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację pod adresem wskazanym w ust. 1.
  4. Zmiany Regulaminu w stosunku do aktualnych Licencjodawców obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i publikacji pod adresem wskazanym w ust. 1. Licencjodawcy którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin, mają prawo do jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  5. Zasady funkcjonowania serwisów Instagram oraz Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności umożliwiających transfer Utworów nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2020 r.

SUMMER SALE | Jeszcze większe przeceny | Oferty do -70%.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel