Regulamin konkursu Minti Shop i Beautyvtricks

 1. [Organizacja Konkursu]
  1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu społecznościowym Instagram, pod adresem: https://www.instagram.com/beautyvtricks/ (zwany dalej: „Profilem”).
  2. Organizatorem Konkursu jest Minti Shop, z siedzibą w Lublinie (20-712) przy ul. Parysa 73, NIP 712-329-09-50, REGON 360032998 (zwana dalej „Organizatorem”).
  3. Konkurs nie jest stworzony, organizowany ani administrowany przez Instagram, który również nie funduje nagród w Konkursie. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
  4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje niniejsze zasady.
 1. [Uczestnicy]
  1. Konkurs przeprowadzony zostanie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”). Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby które:
   1. posiadają zweryfikowane, niefikcyjne konto w serwisie społecznościowym Instagram.
   2. wykonają poprawnie Zadanie (zwane dalej: „Zadaniem”), zgodnie z § 3, ust. 2 Regulaminu.
 1. [Zasady uczestnictwa]
  1. Konkurs odbędzie się w dniach 06.12.2019 r. do 16.12.2019 r. do godz. 23.59.
  2. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest poprzez wykonanie Zadania Konkursowego. Zadanie polega na:
   1. polubieniu profilu „beautyvtricks” dostępnego w serwisie społecznościowym Instagram, pod adresem URL: https://www.instagram.com/beautyvtricks/
   2. polubieniu profilu „mintishop” dostępnego w serwisie społecznościowym Instagram, pod adresem URL: https://www.instagram.com/mintishop/
   3. stworzeniu pracy konkursowej w postaci świątecznego makijażu (zawierającego kolory czerwony, zielony i/lub biały)
   4. opublikowaniu pracy konkursowej na swoim profilu w postaci zdjęcie lub/i filmu oznaczając profil @beautyvtricks oraz @mintishop oraz dodając w opisie zdanie „praca konkursowa #mintiXbeautyvtricks
  3. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może dodać maksymalnie 3 zgłoszenia.
  4. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może dodać maksymalnie 3 zgłoszenia.
  5. Zadanie konkursowe można wykonać na sobie lub na modele / modelce / facecharcie.
  6. Opublikowane pracę muszą być wykonane samodzielnie.
  7. Osoby biorące udział w konkursie od 6.12 do momentu ogłoszenia wyników muszą posiadać konto o profilu publicznym.
  8. Kryterium oceny zadań konkursowych będzie kreatywność. Nagrodzonych zostanie łącznie 3 (trzech) Uczestników (zwanych dalej: „Zwycięzcami”), których wybierze BeautyVTricks.
  9. Zabronione jest dodawanie komentarzy niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające godność osób trzecich.
  10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
  11. Osoby poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna na wzięcie udziału w konkursie.
  12. Uczestnik przystępując do konkursu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
 1. [Nagrody]
  1. Nagrodami w Konkursie są:
   1. 1 (jeden) Nagroda Główna, składająca się z produktów:
    • MIYO x BeautyVTricks Paleta cieni i rozświetlaczy Insta Glow Palette
    • Bomb Cosmetics Zestaw upominkowy 12 Days of Christmas
    • GLOV Zestaw do demakijażu Beauty Bomb Set
    • I Heart Revolution Zestaw do makijażu Vending Machine 2019
    • Yope Dwupak Mydło w płynie + balsam do rąk Zimowa Herbata
    • Mokosh Zestaw do pielęgnacji ciała Żurawina na święta 2019
    • BLEND IT zestaw pędzli do makijażu twarzy i oczu Pink Sunset Face
    • BLEND IT zestaw pędzli do oczu Pink Sunset Eyes
    • BLEND IT Pink Sunset zestaw 6 pędzli BLENDING QUEEN
   2. 1 (jeden) Nagroda II Stopnia, składająca się z produktów:
    • MIYO x BeautyVTricks Paleta cieni i rozświetlaczy Insta Glow Palette
    • Bomb Cosmetics Zestaw upominkowy Star on Top
    • Resibo zestaw do pielęgnacji twarzy Beauty Box Fresh Skin
    • I Heart Revolution zestaw paletek do makijażu Mini Chocolate Vault Heart 2019
    • YOPE Dwupak mydło w płynie + balsam do rąk i ciała Zimowe ciasteczka
    • GLOV Zestaw do demakijażu Beauty Bomb Set
    • BLEND IT Violet Sunset zestaw 5 pędzli Complexion Goals
    • BLEND IT Violet Sunset zestaw 7 pędzli All in One
   3. 1 (jeden) Nagroda III Stopnia, składająca się z produktów:
    • MIYO x BeautyVTricks Paleta cieni i rozświetlaczy Insta Glow Palette
    • Bomb Cosmetics Zestaw upominkowy w kształcie cukierka Bang Cracker
    • YOPE Dwupak masło do ciała + żel pod prysznic Róża i kadzidłowiec
    • GLOV Zestaw do demakijażu It’s a Match Set
    • I Heart Revolution Zestaw paletek do makijażu Donut Tray 2019
    • Pukka Zestaw prezentowy Świąteczna Paczka 6
    • BLEND IT Pro Complete Set zestaw 11 pędzli
 1. [Rozstrzygnięcie Konkursu]
  1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.12.2019 r. W przypadku znacznej liczby Odpowiedzi konkursowych powyższa data może ulec przesunięciu. O fakcie tym Organizator poinformuje w osobnym komunikacie na Profilu. W przypadku braku Odpowiedzi w wymaganym terminie Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a Nagrody nie zostaną przyznane.
  2. BeautyVTricks wybierze spośród wszystkich zgodnych z Regulaminem Odpowiedzi Zwycięzców: Nagrody Głównej, Nagrody II Stopnia, Nagrody III Stopnia, z zastrzeżeniem że osoby te spełnią warunki udziału w Konkursie wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu.
  3. Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie odebrania nagród rzeczowych będą publikowane na Profilu @beautyvtricks.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu społecznościowego Instagram.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, czasowe lub stałe zablokowanie Profilu na portalu Instagram.
 1. [Warunki otrzymania nagrody]
  1. Warunkiem wydania Zwycięzcy Nagrody jest złożenie przez niego:
   1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
   2. podanie danych niezbędnych do wydania Nagrody, w tym imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu.
  2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej przez Zwycięzcę do Organizatora za pomocą portalu społecznościowego Instagram i powinno nastąpić w terminie 3 (trzy) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
  3. Jeżeli Zwycięzca nie prześle w terminie wiadomości prywatnej, o której mowa w ust. 2 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  4. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzców drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 20 (dwadzieścia) dni po spełnieniu warunków wymienionych w par. 6, ust. 1.
  5. Jeżeli - pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności - wydanie Zwycięzcy Nagrody okaże się niemożliwe na skutek okoliczności leżących po stronie Zwycięzcy, takich jak np. podanie nieprawidłowych danych, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 1. [Dane osobowe]
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników oraz w celu realizacji roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: minti@mintishop.pl
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu na podstawie zgody Uczestnika Konkursu, wyrażanej poprzez złożenie przez Uczestnika Konkursu w formie pisemnej podczas odbioru Nagrody:
   1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Podanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej przez Zwycięzcę do Organizatora za pomocą portalu społecznościowego Instagram i powinno nastąpić w terminie 3 (trzy) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych jest traktowana jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez skierowanie wiadomości email na adres: minti@mintishop.pl
  6. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu (w postaci oświadczeń, potwierdzeń odbioru Nagrody) będą przechowywane przez okres 6 (sześć) lat licząc od rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora Konkursu, który wynosi 6 (sześć) lat.
  7. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora dla celów wskazanych w ust. 1.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zwycięzcom Konkursu przysługuje skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
  9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.
 1. [Naruszenie Regulaminu]
  1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
  2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników Konkursu ma prawo usunąć zgłoszenie Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza zasady korzystania z portalu społecznościowego Instagram lub jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna. Decyzja o usunięciu zgłoszenia Konkursu jest ostateczna.
 1. [Reklamacje]
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres minti@mintishop.pl w terminie 3 (trzy) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Osobę upoważnioną przez Organizatora.
  3. Reklamacje wniesione po terminie wskazanym ust. 1 nie będą rozpatrywane.
  4. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony na adres mailowy, z którego została przekazana reklamacja, o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 (dwa) dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.
 1. [Postanowienia końcowe]
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Profilu.
  4. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu oraz w siedzibie Organizatora.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z realizacją Konkursu "MINTIXBEAUTYVTRICKS"

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Minti Shop, z siedzibą w Lublinie (20-712) przy ul. Parysa 73. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: minti@mintishop.pl.

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu oraz realizacją procesu wydania Nagród, a ich przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w postaci oświadczeń i potwierdzeń odbioru Nagrody będą przechowywane przez okres 6 (sześć) lat licząc od rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora Konkursu.

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora Danych Osobowych i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Promocja | Kolekcja Wersow x Makeup Obsession -20%

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel